3-5- Said Zaghloul - Digital Economy - Data Economy -Sandvine CANTO Slides v1(1)